Агенция за недвижими имоти

Рекламна агенция

Агенция за чистота

Сватбена агенция

Агенция за преводи и легализация

Туристическа агенция

Модна Агенция

Агенция за запознанства

Агенция за подбор и обучение на персонал

Агенция за детегледачки

Агенция за работа

 

 

 

Български Агенции: Държавна агенция "Национална сигурност" Национална агенция за приходите Агенция по вписванията Агенция по заетостта Агенция Митници Агенция "Пътна Инфраструктура" Агенция по обществени поръчки Изпълнителната агенция по лекарствата Агенция по геодезия, картография и кадастър Европейска агенция за околна среда Агенция за защита на личните данни Агенция за държавни вземания агенция за социално подпомагане Изпълнителна агенция по горите Агенция за държавна финансова инспекция Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Агенция за ядрено регулиране Изпълнителна агенция по трансплантация Изпълнителна агенция по лозата и виното Българска агенция за експортно застраховане Изпълнителна агенция "Морска Администрация" Изпълнителна агенция по програма ФАР към Министерство на икономиката Изпълнителна агенция "Медицински одит" Агенция за хората с увреждания Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Изпълнителна агенция - Борба с градушките Агенция за приватизация Държавна агенция за закрила на детето Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Държавна агенция "Архиви" Агенция за устойчиво енергийно развитие Национална агенция за оценяване и акредитация Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Държавна агенция за българите в чужбина Държавна агенция за бежанците Държавната агенция за информационни технологии и съобщения към Министерски съвет на Република България Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Българска агенция за инвестиции Столична общинска агенция за приватизация (СОАП) Българска агенция за кредитен рейтинг

Агенции на ЕС: European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (IT Agency) Агенция на Европейския съюз за основните правa (FRA) Европейска агенция за ГНСС (GSA) Европейска агенция за авиационна безопасност (EAАБ) Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) Европейска агенция за морска безопасност (EMSA) Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) Европейска агенция за околната среда (EАОС) Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) Европейска агенция по лекарствата (EMA) Европейска агенция по химикалите (ECHA) Европейска железопътна агенция – насърчаване на безопасни и конкурентноспособни железопътни системи (ERA) Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (във фаза на планиране) (EASO) Европейска фондация за обучение (ETF) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) Европейски институт за равенство между половете (EIGE) Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) Център за преводи за органите на Европейския Съюз (CdT) лого на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) Изпълнителна агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI) Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T EA) Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) Изпълнителна агенция по здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC)